خلاقیت و نوآوری
راهکارهای توسعه کارتیمی
خلق آینده مطلوب

چرا تیم‎ها و کمیته‌هایی که تشکیل می‌دهیم بازده مناسب را ندارند؟ به عنوان مثال چرا بعضی از آنها فقط در ارایه برنامه موفقند و نتایج اجرایی مناسبی ندارند؟ ویا بعضی دیگر راه‌حلهای خوبی ابداع می‌کنند ولی توان برنامه ریزی و اجرایی آنها ضعیف است؟ چگونه می‌توان در تشکیل تیم‌ها افرادی را انتخاب نمود تا بازده تیم افزایش قابل توجهی داشته باشد و آیا این انتخاب تنها بر اساس تخصص افراد است؟ فرهنگ و خانواده تا چه میزان بر توانمندی ها و استعدادهای فردی اثرگذارند؟ در کارگاه 12 ساعته "تشکیل تیم‌های کاری اثر بخش براساس ارکان چهار گانه" با استفاده از روانشسناسی کاربردی و با استفاده از ابزار MBTI برآنیم تا تیپ‌های شخصیتی متفاوت و توانایی‌های آنها را معرفی کرده تا افراد نقاط قوت خود را بهتر دریابند و در زمینه‌ی توسعه‌ی شخصی توانمند‌تر شوند. و با کنار هم قرار دادن افرادی با توانایی‌های مختلف تیم‌هایی قدرتمند تشکیل دهیم و نتایج متفاوتی را تجربه کنیم.

در این کارگاه کارآموزان می‌آموزند:


•    انواع تیپ‌های شخصیتی کدامند.
•    چگونه می‌توان تیپ شخصیتی هر فرد را مشخص کرد.
•    نقاط قوت هر تیپ شخصیتی چیست؟
•    روش برخورد با هر تیپ شخصیتی برای دریافت بهترین نتیجه کدام است؟