خلاقیت و نوآوری
راهکارهای توسعه کارتیمی
خلق آینده مطلوب

آیا تنها دانستن تکنیک‌های مذاکره برای برقراری ارتباط موثر و انجام مذاکره موفق کافی است؟ قدرت کلام تا چه حد است؟ چگونه می‌توان فرآیند شنیدن را به گوش کردن ارتقا داد؟ چه نوع گوش کردنی احتمال موفقیت ما را در مذاکره افزایش میدهد؟ بزرگترین تفاوت انسان با دیگر موجودات کلام اوست، یا به عبارتی انسان چیزی جز کلامش نیست!

ما با صحبت ‌های درونی خود نقاط قوت و یا ضعف بدن خود را برای خودمان به باور می‌رسانیم، ذهنیت ما از جهان بیرون نیز با همین گفتگوی درونی شکل می‌گیرید، احساساتمان پس از ترشحات غدد مختلف شکل می‌گیرند لیکن با همین فرآیند گفتگوی درونی برای ما ظاهر می‌شوند، فکر کردن بدون گفتگوی درونی امکان پذیر نیست. نتیجتا انسان که چیزی جز بدن ، ذهنیت، احساسات و تفکراتش نیست در کلام خلاصه می‌شود. یا به عبارتی هر فرد حتی برای خودش از طریق کلامش نمایان می‌شود. و از طرفی ارتباط اصلی ما با دیگران نیز از طریق کلام صورت می‌گیرید.

در کارگاه 12 ساعته "ارتباط موثر و مذاکره شخصیت محور" فرآیند مذاکره را به نوعی دیگر تجربه کنید و نتایج متفاوتی بیافرینید.

در این کارگاه کارآموزان می‌آموزند:

• موانع اصلی برقراری ارتباط موثر کدامند.

• چگونه می‌توان با برداشتن موانع مذکور مذاکره‌ای موفقی را رقم زد.

• ارکان چهارگانه شخصیتی کدامند و چگونه می ‌توان بر اساس آنها مذاکره‎ی موفقی را طراحی کرد.

• چگونه می‌توان مستقل از موضوع مذاکره و تنها با گوش کردن موثر شخصیت افراد را شناسایی کرد.